ETYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Opiekun naukowy: dr Piotr Dardziński

Cele przedmiotu: Rozbudzenie refleksji nad etycznym wymiarem ekonomii, przygotowanie do przyszłego uczestnictwa w życiu gospodarczym, zapoznanie ze współczesnymi problemami rynku

Treści merytoryczne przedmiotu: Analiza współczesnych zagadnień ekonomiczno-społecznych z punktu widzenia etyki. Teoria personalizmu gospodarczego, zarządzanie zasobami ludzkimi, praca i przedsiębiorczość, człowiek w ekonomii, przedsiębiorczość społeczna, rodzina na rynku pracy, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Miejsce i terminy zajęć: sala A 03 ul. Westerplatte 11 (budynek Wyższej Szkoły Europejskiej), poniedziałki, godz. 16:00 – 18:00, pierwsze spotkanie 13 X
Warunki wstępne:
1. Kurs przeznaczony jest dla studentów.
2. O udziale w kursie decyduje kolejność zapisów.
3. W przypadku znacznej ilości osób organizatorzy dokonają selekcji kandydatów według następujących kryteriów:
    a) zaangażowanie społeczne
    b) osiągnięcia naukowe
    c) profil studiów (w przypadku nadmiaru chętnych pierwszeństwo będą mieli studenci WSE, którzy za zaliczenie kursu otrzymują punkty ECTS)
Zaliczenie: Praca pisemna oceniana przez opiekuna naukowego. WSE przyznaje punkty ECTS studentom, którzy zaliczą kurs.

Designed by suerte (c) 2008