IDEA

Rok 1989 już na zawsze pozostanie szczególnym momentem w historii Polski. Upadek komunizmu oznaczał narodziny całkiem nowej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Niewydolny ekonomicznie system centralnie planowanej gospodarki został zastąpiony modelem wolnego rynku i nieskrępowanej konkurencji, a zasada ochrony własności prywatnej legła u podstaw nowego ustroju. Przedmiotem specjalnej troski państwa stała się, również tak często deptana w czasach komunistycznego zniewolenia godność pracownika. Przeciwstawiana PRL-owskiej bierności przedsiębiorczość weszła do kanonu pożądanych cnót społecznych. Procesy globalizacji i integracji europejskiej umożliwiły Polsce wejście w obroty światowej gospodarki, a zerwanie z socjalistycznym modelem autarkii i centralnego planowania zerwało z godzącym w konsumenta monopolem państwowym. Uwzględniający ludzkie potrzeby i zdolności wolny rynek stał się jednym z fundamentów wolnego społeczeństwa. Jednakże obok oczywistych zalet tego systemu, wraz z jego nastaniem pojawiły się, także pewne zagrożenia. Zaczęto się zastanawiać, czy system ten, czasem również nie uderza w godność człowieka, czy nie stwarza ryzyka dla tradycyjnych więzi społecznych i instytucji rodziny, czy nie sprzyja kształtowaniu się pozbawionego moralnych skrupułów społeczeństwa konsumpcyjnego.

Z refleksji nad zaletami i wadami wolnego rynku zrodziła się idea kursu ETYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Będzie on prowadzony przez wybitnych znawców przedmiotu z różnych dziedzin życia - ekonomistów, filozofów, prawników, teologów, działaczy społecznych i biznesowych. Podczas cotygodniowych zajęć podzielą się oni z uczestnikami kursu swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem, związanymi z funkcjonowaniem wolnego rynku. Szczególna uwaga zostania poświęcona takim działom jak promocja przedsiębiorczości, moralna problematyka systemu podatkowego, etyczny wymiar pracy ludzkiej, ochrona konkurencji, konsumenta, praw pracowniczych i socjalnych. Podczas kursu uczestnicy dokładnie poznają założenia personalizmu ekonomicznego, społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility), koncepcje Human Resources.

Designed by suerte (c) 2008